Letzte Aktualisierung: 11.09.2021 10:23 | Svenska Fäktförbundet


Zurück

Nr. 1: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 1 | 08:30:00 | Kampfrichtende: WIK Johan

Nation Name Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl. Dg. Q
SWE ZIMMERMAN Filip
1 V5 4 V5 V5 4 V5 4 28 21 0.667 7 2. 9.
SWE BRANDBERG Hugo
2 1 4 V5 V5 1 V5 3 21 21 0.500 0 4. 19.
SWE PELLETTA Francesco
3 V5 V5 V5 3 3 V5 4 26 26 0.667 0 3. 10.
SWE KALLSTRÖM Markus
4 4 1 4 4 1 1 0 15 30 0.000 -15 7. 29.
SWE BOLMSTRAND Viggo
5 3 1 V5 V5 3 V5 3 22 25 0.500 -3 5. 20.
NOR MALVIK Aleksander
6 V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 13 1.000 17 1. 1.
SWE ROVELSTAD Ivan
7 3 4 4 V5 3 1 1 20 26 0.167 -6 6. 27.

1 (4) KALLSTRÖM Markus D4 V5 (1) ZIMMERMAN Filip
2 (5) BOLMSTRAND Viggo D1 V5 (2) BRANDBERG Hugo
3 (6) MALVIK Aleksander V5 D3 (3) PELLETTA Francesco
4 (1) ZIMMERMAN Filip V5 D3 (7) ROVELSTAD Ivan
5 (4) KALLSTRÖM Markus D4 V5 (5) BOLMSTRAND Viggo
6 (3) PELLETTA Francesco V5 D4 (2) BRANDBERG Hugo
7 (7) ROVELSTAD Ivan D1 V5 (6) MALVIK Aleksander
8 (1) ZIMMERMAN Filip V5 D3 (5) BOLMSTRAND Viggo
9 (3) PELLETTA Francesco V5 D4 (4) KALLSTRÖM Markus
10 (2) BRANDBERG Hugo D1 V5 (6) MALVIK Aleksander
11 (7) ROVELSTAD Ivan D3 V5 (5) BOLMSTRAND Viggo
12 (1) ZIMMERMAN Filip D4 V5 (3) PELLETTA Francesco
13 (6) MALVIK Aleksander V5 D1 (4) KALLSTRÖM Markus
14 (2) BRANDBERG Hugo V5 D4 (7) ROVELSTAD Ivan
15 (5) BOLMSTRAND Viggo V5 D3 (3) PELLETTA Francesco
16 (6) MALVIK Aleksander V5 D4 (1) ZIMMERMAN Filip
17 (4) KALLSTRÖM Markus D1 V5 (2) BRANDBERG Hugo
18 (3) PELLETTA Francesco V5 D4 (7) ROVELSTAD Ivan
19 (5) BOLMSTRAND Viggo D3 V5 (6) MALVIK Aleksander
20 (2) BRANDBERG Hugo D1 V5 (1) ZIMMERMAN Filip
21 (7) ROVELSTAD Ivan V5 D1 (4) KALLSTRÖM Markus