African Championships U17/U20 | Epée | Hommes | U17 | Individual | Alger (ALG)

Date: 18.02.2019 14:34 | Sonja Lange


back

No. 1: Results checked
Pi 2 | Mon 12:30 | Referee:

Nation Name No. 1 2 3 4 5 6 V TD TR I1 I2 Rk. Rd. Q
EGY ELSAYED Mohamed
1 V3 V5 3 V5 V5 4 21 12 0.800 9 2. 4.
EGY YASSEEN Mohamed
2 2 V5 V3 V5 V5 4 20 8 0.800 12 1. 2.
LBA ALGADI Abubaker Reda
3 3 2 0 V5 V5 2 15 20 0.400 -5 5. 12.
LBA EL GHADI Abdulmalek
4 V4 1 V5 2 V5 3 17 11 0.600 6 3. 8.
TUN MEJRI Rayen
5 3 0 4 V5 V5 2 17 20 0.400 -3 4. 11.
ALG ZADI Ilyes
6 0 2 1 0 3 0 6 25 0.000 -19 6. 17.

1 (2) YASSEEN Mohamed D2 V3 (1) ELSAYED Mohamed
2 (3) ALGADI Abubaker Reda D0 V5 (4) EL GHADI Abdulmalek
3 (5) MEJRI Rayen V5 D3 (6) ZADI Ilyes
4 (1) ELSAYED Mohamed V5 D3 (3) ALGADI Abubaker Reda
5 (6) ZADI Ilyes D2 V5 (2) YASSEEN Mohamed
6 (4) EL GHADI Abdulmalek D2 V5 (5) MEJRI Rayen
7 (6) ZADI Ilyes D0 V5 (1) ELSAYED Mohamed
8 (5) MEJRI Rayen D4 V5 (3) ALGADI Abubaker Reda
9 (2) YASSEEN Mohamed V3 D1 (4) EL GHADI Abdulmalek
10 (1) ELSAYED Mohamed V5 D3 (5) MEJRI Rayen
11 (4) EL GHADI Abdulmalek V5 D0 (6) ZADI Ilyes
12 (3) ALGADI Abubaker Reda D2 V5 (2) YASSEEN Mohamed
13 (4) EL GHADI Abdulmalek V4 D3 (1) ELSAYED Mohamed
14 (2) YASSEEN Mohamed V5 D0 (5) MEJRI Rayen
15 (6) ZADI Ilyes D1 V5 (3) ALGADI Abubaker Reda