African Championships U17/U20 | Epée | Hommes | U20 | Individual | Alger (ALG)

Date: 20.02.2019 12:21 | Sonja Lange


back

No. 2: Results checked
Pi YELLOW | Wed 10:30 | Referee: TOR KADIOGLU Cansu HASHIM Aya

Nation Name No. 1 2 3 4 5 6 V TD TR I1 I2 Rk. Rd. Q
LBA ALSIHEERI Ahmed
1 V5 V5 2 2 V5 3 19 17 0.600 2 2. 11.
NGR FEMI-ADENIYI Oladipupo
2 2 1 V5 2 4 1 14 22 0.200 -8 6. 20.
TUN MEJRI Rayen
3 2 V5 4 1 2 1 14 21 0.200 -7 5. 19.
ALG ALI MOUSSA Jibril
4 V5 2 V5 4 V5 3 21 20 0.600 1 3. 13.
EGY RAMADAN Ibrahim
5 V5 V5 V5 V5 V5 5 25 10 1.000 15 1. 1.
RSA HUMAN Alexander
6 3 V5 V5 4 1 2 18 21 0.400 -3 4. 14.

1 (2) FEMI-ADENIYI Oladipupo D2 V5 (1) ALSIHEERI Ahmed
2 (3) MEJRI Rayen D4 V5 (4) ALI MOUSSA Jibril
3 (5) RAMADAN Ibrahim V5 D1 (6) HUMAN Alexander
4 (1) ALSIHEERI Ahmed V5 D2 (3) MEJRI Rayen
5 (6) HUMAN Alexander V5 D4 (2) FEMI-ADENIYI Oladipupo
6 (4) ALI MOUSSA Jibril D4 V5 (5) RAMADAN Ibrahim
7 (6) HUMAN Alexander D3 V5 (1) ALSIHEERI Ahmed
8 (5) RAMADAN Ibrahim V5 D1 (3) MEJRI Rayen
9 (2) FEMI-ADENIYI Oladipupo V5 D2 (4) ALI MOUSSA Jibril
10 (1) ALSIHEERI Ahmed D2 V5 (5) RAMADAN Ibrahim
11 (4) ALI MOUSSA Jibril V5 D4 (6) HUMAN Alexander
12 (3) MEJRI Rayen V5 D1 (2) FEMI-ADENIYI Oladipupo
13 (4) ALI MOUSSA Jibril V5 D2 (1) ALSIHEERI Ahmed
14 (2) FEMI-ADENIYI Oladipupo D2 V5 (5) RAMADAN Ibrahim
15 (6) HUMAN Alexander V5 D2 (3) MEJRI Rayen