Letzte Aktualisierung: 12.09.2021 12:07 | Svenska Fäktförbundet


Zurück

Nr. 2: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 11 | 09:30:00 | Kampfrichtende: THIM Tomas

Nation Name Nr. 1 2 3 4 5 6 V TD TR I1 I2 Pl. Dg. Q
SWE GRELA Marcus
1 V5 V5 2 2 3 2 17 23 0.400 -6 4. 12.
SWE IOUCHMANOV Alexei
2 4 4 2 1 2 0 13 25 0.000 -12 6. 17.
TUR TOPRAK Deniz
3 4 V5 0 1 0 1 10 24 0.200 -14 5. 16.
SWE ZIMMERMAN Filip
4 V5 V5 V5 V4 1 4 20 9 0.800 11 2. 4.
SWE BRANDBERG Nils
5 V5 V5 V5 3 V5 4 23 10 0.800 13 1. 3.
SWE ELG Elwin
6 V5 V5 V5 V2 2 4 19 11 0.800 8 3. 5.

1 (2) IOUCHMANOV Alexei D4 V5 (1) GRELA Marcus
2 (3) TOPRAK Deniz D0 V5 (4) ZIMMERMAN Filip
3 (5) BRANDBERG Nils V5 D2 (6) ELG Elwin
4 (1) GRELA Marcus V5 D4 (3) TOPRAK Deniz
5 (6) ELG Elwin V5 D2 (2) IOUCHMANOV Alexei
6 (4) ZIMMERMAN Filip V4 D3 (5) BRANDBERG Nils
7 (6) ELG Elwin V5 D3 (1) GRELA Marcus
8 (5) BRANDBERG Nils V5 D1 (3) TOPRAK Deniz
9 (2) IOUCHMANOV Alexei D2 V5 (4) ZIMMERMAN Filip
10 (1) GRELA Marcus D2 V5 (5) BRANDBERG Nils
11 (4) ZIMMERMAN Filip D1 V2 (6) ELG Elwin
12 (3) TOPRAK Deniz V5 D4 (2) IOUCHMANOV Alexei
13 (4) ZIMMERMAN Filip V5 D2 (1) GRELA Marcus
14 (2) IOUCHMANOV Alexei D1 V5 (5) BRANDBERG Nils
15 (6) ELG Elwin V5 D0 (3) TOPRAK Deniz