Last transmission: 27.11.2022 15:09 | Danske Faegte Forbund

Table 13-16 2

Piste
16
TURKEY 2   D 39 V 45   UKRAINE 3
TOKTAS Yasemin 3 (-2) 3 5 5 (2) STEPANOVA Yelyzaveta
CANBOLAT Berra 1 (-4) 4 10 5 (4) STOHNII Sophia
FAZLIOGLU Duru 2 (-3) 6 15 5 (3) PETRUS Dominika
CANBOLAT Berra 6 (1) 12 20 5 (-1) STEPANOVA Yelyzaveta
TOKTAS Yasemin 3 (-2) 15 25 5 (2) PETRUS Dominika
FAZLIOGLU Duru 10 (5) 25 30 5 (-5) STOHNII Sophia
CANBOLAT Berra 4 (1) 29 33 3 (-1) PETRUS Dominika
FAZLIOGLU Duru 6 (-1) 35 40 7 (1) STEPANOVA Yelyzaveta
TOKTAS Yasemin 4 (-1) 39 45 5 (1) STOHNII Sophia