Letzte Aktualisierung: 20.06.2021 15:19 | Brasilian Fencing Federation


Zurück

Nr. 2: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 2 | 09:00:00 | Kampfrichtende: FINARDI Luciano PISSATO Pedro

Nation Name Nr. 1 2 3 4 5 6 V TD TR I1 I2 Pl. Dg. Q
BRA MUTTI João
1 1 4 V5 2 1 1 13 23 0.200 -10 5. 18.
BRA PELLEGRINO Mauricio
2 V5 V5 V5 V5 V5 5 25 12 1.000 13 1. 2.
BRA GIFFONI Miguel
3 V5 2 V5 V5 V5 4 22 21 0.800 1 2. 5.
BRA LEAL Felipe
4 3 3 4 4 2 0 16 25 0.000 -9 6. 19.
BRA RIBEIRO Rafael
5 V5 2 4 V5 4 2 20 21 0.400 -1 4. 13.
BRA NEVES Vitor
6 V5 4 4 V5 V5 3 23 17 0.600 6 3. 10.

1 (2) PELLEGRINO Mauricio V5 D1 (1) MUTTI João
2 (3) GIFFONI Miguel V5 D4 (4) LEAL Felipe
3 (5) RIBEIRO Rafael D4 V5 (6) NEVES Vitor
4 (1) MUTTI João D4 V5 (3) GIFFONI Miguel
5 (6) NEVES Vitor D4 V5 (2) PELLEGRINO Mauricio
6 (4) LEAL Felipe D4 V5 (5) RIBEIRO Rafael
7 (6) NEVES Vitor V5 D1 (1) MUTTI João
8 (5) RIBEIRO Rafael D4 V5 (3) GIFFONI Miguel
9 (2) PELLEGRINO Mauricio V5 D3 (4) LEAL Felipe
10 (1) MUTTI João D2 V5 (5) RIBEIRO Rafael
11 (4) LEAL Felipe D2 V5 (6) NEVES Vitor
12 (3) GIFFONI Miguel D2 V5 (2) PELLEGRINO Mauricio
13 (4) LEAL Felipe D3 V5 (1) MUTTI João
14 (2) PELLEGRINO Mauricio V5 D2 (5) RIBEIRO Rafael
15 (6) NEVES Vitor D4 V5 (3) GIFFONI Miguel