Letzte Aktualisierung: 20.06.2021 15:19 | Brasilian Fencing Federation


Zurück

Nr. 3: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 4 | 09:00:00 | Kampfrichtende: JUAN Paulo BINDI Ricardo

Nation Name Nr. 1 2 3 4 5 V TD TR I1 I2 Pl. Dg. Q
BRA BUSNARDO Lucas
1 V5 V5 V5 3 3 18 11 0.750 7 2. 7.
BRA MENDES Tarcisio
2 0 V5 3 1 1 9 16 0.250 -7 4. 15.
BRA ALMEIDA Carlos
3 3 1 3 1 0 8 20 0.000 -12 5. 20.
BRA NOGUEIRA Heitor
4 3 V5 V5 V5 3 18 15 0.750 3 3. 9.
BRA WU Nicky
5 V5 V5 V5 4 3 19 10 0.750 9 1. 6.

1 (2) MENDES Tarcisio D0 V5 (1) BUSNARDO Lucas
2 (4) NOGUEIRA Heitor V5 D3 (3) ALMEIDA Carlos
3 (1) BUSNARDO Lucas D3 V5 (5) WU Nicky
4 (3) ALMEIDA Carlos D1 V5 (2) MENDES Tarcisio
5 (4) NOGUEIRA Heitor V5 D4 (5) WU Nicky
6 (3) ALMEIDA Carlos D3 V5 (1) BUSNARDO Lucas
7 (5) WU Nicky V5 D1 (2) MENDES Tarcisio
8 (1) BUSNARDO Lucas V5 D3 (4) NOGUEIRA Heitor
9 (5) WU Nicky V5 D1 (3) ALMEIDA Carlos
10 (2) MENDES Tarcisio D3 V5 (4) NOGUEIRA Heitor